Školské rady nemusí být formalitou

Školské rady jsou při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovány již od roku 2004, přesto je povědomí o jejich postavení a kompetencích stále velmi slabé. Pojďme to zkusit změnit!

👉 Školská rada se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách.
❗️ Naopak školská rada se nezřizuje při mateřských školách.
❗️ Zřizovatel nerozhoduje. Školské rady zřizují i neveřejné školy.

👉 Školskou radu tvoří (1) zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci či studenti, (2) pedagogičtí pracovníci školy, (3) zástupci zřizovatele.
❗️ Každá z jmenovaných skupin musí mít stejné zastoupení. Setkáme se tedy s třemi, šesti, devíti, … členy konkrétní školské rady.

👉 Funkční období členů školské rady je tři roky.
👉 Členové školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty a za pedagogické pracovníky školy jsou voleni dle volebního řádu. Zástupce zřizovatele jmenuje zřizovatel.
❗️ Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
❗️ Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky. Naopak nepedagogický pracovník školy takto být zvolen může.

👉 Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
❗️ Legislativně není nijak stanoveno, jak školská rada informuje o svých jednáních. U některých škol není možné najít zápisy z jednání, u jiných jsou velmi stručné, v dalších pak naopak obsáhlé a popisné.
Školská rada, což se málo ví, má celou řadu pravomocí.

Školská rada opravdu radí:
💪 vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
💪 podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
💪 projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
💪 projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
💪 podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ale také rozhoduje:
💪 schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
💪 schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
💪 schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
💪 podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: