K semifinálové účasti v soutěži Global Teacher Prize CZ 2022, přihláška k zhlédnutí

V lednu 2022 jsem byl nominován do soutěže Global Teacher Prize Czech Republic. Zřejmě ne náhodou těsně poté, co jsem o ceně natočil podcast s vítězkou z roku 2018, Katkou Vrtiškovou. Protože jsem se rozhodl tuhle výzvu přijmout, musel jsem vyplnil poměrně obsáhlou přihlášku. Čtyři hodncená a dvě nehodnocená témata, 1800 znaků na každé. K tomu deset příloh.

Třeba by pro někoho mohlo být zajímavé, jak jsem se s takovým úkolem vypořádal. Není se třeba bát, pokud by právě tohle byl moment, který vás zastaví před přihlášením se do soutěže, pak je to škoda. Pro mne osobně byla naopak práce na přihlášce velmi přínosná, protože jsem měl možnost shrnout veškeré své dosavadní pedagogické působení.

Díky velmi omezenému prostoru pro vyjádření a vědomí, že třicet semifinalistů i deset finalistů je vybráno právě na základě této přihlášky (ano, nikdo postupující učitele nevidí učit), záleží v přihlášce na každém slovu.

Kritérium 1 – Podpora vzdělávacího úspěchu každého žáka

Za základní podmínku úspěšné spolupráce s žáky považuji navázání vztahu. Velmi inspirativní pro mne byl kurz Respektovat a být respektován. Dávám přednost menším školám, s menšími kolektivy, větším úvazkům v méně třídách. Myslím, že je nutné žáky poznat nejen skrze PLPP, IVP a minutové referáty v rámci pedagogických rad. Je třeba komunikovat s respektem, ale zároveň respekt žádat, být autentický, nebát se chybovat, ale i vtipkovat, nebrat se příliš vážně.
Žáky zapojuji do plánování. Znají oborové cíle i cíle v oblasti klíčových kompetencí na období školního roku, v časových úsecích spojených jedním tématem (v řádu týdnů či měsíců), i na úrovni vyučovacích hodin či bloků. Mohou je ovlivnit či alespoň volit cestu k jejich naplnění.
Žáky seznamuji s ŠVP (jinak pro ně neznámý dokument), využíváme různé standardy a kompetenční modely, v ICT například profil absolventa SŠ dle NÚKIB.
Většina mých hodin se drží modelu E-U-R. Napříč stupni využívám metody RWCT a principy pana profesora Hejného.
Aktivitu se snažím přenášet na žáky. Například v informatice mohou často postupovat vlastním tempem, na odevzdání úkolů mají k dispozici minimálně 14 dní. Mohou spolupracovat. Vedu je k tomu, aby se nejprve zeptali dvou spolužáků, než jdou za učitelem. Na každý odevzdaný úkol dostávají konkrétní zpětnou vazbu, úkol mohou kdykoliv upravit a odevzdat znovu. Komunikujeme spolu i asynchronně. Například jedna žákyně natočila video, ve kterém demonstrovala svůj problém s formátováním dokumentu a řekla si o radu.
Hodnotím nejen výsledky, ale také proces. Když například v zeměpisu uzavíráme region, žáci si zpravidla odnášejí tři hodnocení: za výtvor (prezentace, mapa), za práci se studijními materiály (texty, pracovní listy, mapy), za test.
V Educanetu hodnotíme v procentech, v Be Open výhradně slovně. V Educanetu považuji za jeden z klíčových prvků čtvrtletní slovní hodnocení. Žáci si dávají cíle na úrovni klíčových kompetencí, ty pak reflektují. My učitelé jim nabízíme svá hodnocení, i k těm se mohou vyjádřit.
Efektivní cestou k individualizaci je tandemová výuka. Dva roky jsem ve Škole Můj Projekt učil v tandemu s asistentkou pedagoga, rok pak v Open Gate spolupracoval s různými asistenty, i nyní se v Educanetu snažím maximálně zapojovat všechny asistenty tak, aby mohli ovlivnit plán hodiny, znali svou roli, mohli jsme na konci společně reflektovat.
Jedním z příkladů spolupráce s paní asistentkou, kdy ona vedla čtenářskou dílnu, já byl pozorovatelem, je záznam využitý v publikaci Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce. Lze vyčíst, kteří žáci a jak se zapojili. I díky němu se nám, troufám si tvrdit, dařilo rovnoměrně zapojovat všechny žáky.

Kritérium 2 – Vytváření a aplikace přenositelných inovativních forem výuky

V posledních pěti letech jsem se mohl podílet na rozvoji několika specifických forem výuky, spolupracuji se školami, kde je zvykem sdílení materiálů nejen v rámci sboru, ale i s dalšími učiteli. V Open Gate jsme například byli zapojeni mezi čtenářskými školami projektu Pomáháme školám k úspěchu.
Ve spolupráci se School My Project jsem se podílel na pilotování map učebního pokroku zaměřených na klíčové kompetence a jejich přenesení do on-line prostředí. Nyní je obojí nabízeno všem učitelům. I díky mapám se v Be Open zaměřujeme vedle oborových výstupů také na výstupy kompetenční. Průběžně hodnotíme, zohledňujeme ve vysvědčení, vedeme žáky k sebehodnocení. V Educanetu je čtvrtletní formativní hodnocení postaveno právě na reflektování rozvoje klíčových kompetencí. Námi učiteli i žáky. Vidím, že kolegové potřebují ve formativním hodnocení i zaměření na rozvoj KK velkou podporu.
Potenciál má také výuka v projektech (žákovské aktivity přinášejících reálné změny ‒ od generování nápadů, přes plánování, realizaci až k prezentaci a reflexi), kterou jsem rozvíjel společně se SMP, pomáhali jsme ji zavádět v několika školách. Na těchto principech fungují v Be Open spolky. Žáci se věnují činnostem dle svého zájmu, jsou majiteli procesu učení, zároveň nesou zodpovědnost za výsledky. Já jsem jejich průvodcem a garantem metody.
Ve Škole Můj Projekt a v Open Gate jsem si užíval častého učení venku, ve kterém mne výrazně posunul i mentoring Kateřiny Vrtiškové. Snažím se využívat i nyní s žáky střední školy. Kdykoliv aktivity přeneseme do venkovního prostředí, vidím, že to má smysl.
Informační technologie jsou pro mne prostředkem, nikoliv cílem. Kde zároveň učím zeměpis, propojuji v maximální míře oba předměty. Žáci tvoří mapy, prezentace, kvízy, dokonce celé vyučovací hodiny. Při učení se hlavních měst, pojmů využívají Quizlety. Využívám Kahoot, Socrative, Nearpod, … a učím je využívat i žáky. Uzavíráme-li téma, žáci vytváří kvíz, musí přemýšlet nad tím, co je důležité. Když uvažuji o tématu, držím se kategorií pojmy, fakta, generalizace, k témuž vedu žáky. Jedním z prostředků je tvorba myšlenkových map.
Nejen při distanční výuce využívám Učebnu Google. Sdílím všechny materiály a zadání úkolů. Ke každému úkolu dávám zpětnou vazbu.
Držím krok s trendy. Využívám code.org, Scratch, Ozoboty, micro:bit. V Be Open se žáci učí modelovat a tisknout na 3D tiskárně, jsme zapojeni do projektu Průša Research, včetně sdílení metodik.
V semináři se mi podařilo vytvořit prostor pro sebepoznání a seznamování se s nástroji kariérového poradenství. Je to pro mne nová oblast, pro školu také. Užívám si práci s otázkami. Třešničkou na dortu jsou diskuse s profesionály z různých oborů.

Kritérium 3 – Spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi a aktivní účast v mimoškolních aktivitách

Jsem členem Učitelské platformy, přispívám do diskusí ve skupině Učitelé+ i v dalších skupinách. Mám vlastní FB stránku a LI profil. Pravidelně publikuji, nabízím zajímavé otázky z oblasti školství. Daří se do diskuse o školství vtahovat profesionály z příbuzných oborů i laickou veřejnost. Publikuji také na svém webu, kde vedu i záznamy z četby odborné literatury s krátkým hodnocením všech knih.
Od prosince 2021 připravuji podcast Mozaika vzdělávání s rozhovory s osobnostmi z oblasti vzdělávání.
Píši články pro časopisy Řízení školy (například série článků o soukromých školách) a Učitelský měsíčník. S kolegy pro Wolters Kluwer připravujeme knihu o soukromých školách.
Jsem správcem FB skupiny Konkursy na ředitele škol, ve které sdružuji informace o všech vypsaných ředitelských konkursech. Přestože MŠMT dohodlo s ČŠI zveřejňování konkursů na edu.cz, má tabulka se všemi konkursy na jednom místě stále nabízí informace dříve, přehledněji a v komplexnější podobě.
Zcela unikátní je také kolekce dat o platech ředitelů MŠ a ZŠ, kterou sestavuji z informací od zřizovatelů získaných dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Na základě těchto dat vyšel v únorovém vydání Řízení školy článek s prvními hypotézami a otázkami, které jsou hozenou rukavicí pro další bádání.
Snaha o podporu místní komunity rodičů a učitelů v Praze 11, kde bydlím, začala slepou uličkou. Byl jsem zapojen v projektu MAP, dokonce jsem v jeho rámci ve Škole Vitae zorganizoval čtyři workshopy pro učitele z Prahy 11 na různá témata z oblasti využití ICT, ale do jeho pokračování jsme již nebyl přizván a další místní aktivity podnikám na vlastní pěst.
Ve školním roce 2018/2019 jsem realizoval 4 setkání cyklu alternativní směry ve vzdělávání a také první setkání na téma školní zralosti. V loňském roce jsme jej s kolegyní Jaroslavou Budíkovou 2x úspěšně nabídli ve formě webináře. I na letošní webinář je přihlášeno více než 40 účastníků. Všechny tyto aktivity nabízím zdarma. Místní komunitu se daří aktivizovat i díky facebookové skupině Školství Prahy 11 (přes 1100 členů), kterou jsem založil.
Škola Vitae i po mém odchodu dále nabízí kurz Respektovat a být respektován společně pro rodiče a učitele. Ve stejné škole jsem také úspěšně realizoval zapojení rodičů do výuky v roli asistenta pedagoga, kdy s námi v aktivní roli mohli být po celý den.
Závěrem ještě jedno zklamání = krátké zapojení v projektu SYPO, v metodickém kabinetu informatika a ICT. Přestože jsem do projektu vložil desítky hodin práce (a vykázal jednotky), nepodařilo se činnost kabinetu nastartovat. Kabinet se po odchodu mém a dalších členů již podruhé rozpadl a dále zůstává ve stavu, kdy učitelskému terénu nepřináší žádnou podporu.

Kritérium 4 – Zapojení a vliv v profesní komunitě

Od školního roku 2020/2021 spolupracuji se značkou School My Project, jejíž podporu jsem sám 2 roky čerpal. V loňském školním roce jsem v mentorské roli provázel paní učitelku první třídy ve Škole Osmičce, kde jsem v roli kouče spolupracoval také s paní ředitelkou. Tým pod mým vedením prošel tematickými workshopy v tématech integrované tematické výuky, hodnocení, rozvoje klíčových kompetencí.
V omezené míře probíhala obdobná podpora v ZáŠkole. Zajímavá byla i čtyřměsíční koučovací, mentorská a lektorská spolupráce s veřejnou školou v Buštěhradu.
Na letních školách SMP jsem vedl workshopy k tématům integrované tematické výuky, rozvoje klíčových kompetencí, výuky venku, využití koučovacích dovedností učitele. Z komfortní zóny jsem vystoupil, když jsem přijal roli projektového manažera pro závěrečnou fázi dokončení a spuštění webu mupyonline.cz, který umožňuje učitelům systematicky pracovat na rozvoji klíčových kompetencí žáků.
Na výše uvedené aktivity navazuje mé aktuální působení ve škole Be Open, kde mám na starosti podporu týmu, především v zavádění tandemové výuky, rozvoji tematické integrované výuky, systematické práci s klíčovými kompetencemi. Pomocí koučování a konzultací podporuji paní ředitelku a zřizovatelku školy.
Ve školním roce 2020/2021 jsem vedl 27 osmihodinových webinářů především na téma využití ICT ve výuce pro společnost INFRA. Pro společnost V lavici jsem realizoval hodinová setkání na nejrůznější témata, (tandemová výuka, využití tabletů, on-line tvorba kvízů, …).
Od jara 2021 vedu 20 z 80 hodin výuky v kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných společností Mills. Spolupráce s budoucími asistentkami pedagoga je pro mne příjemným zpestřením a zároveň příležitostí reflektovat mnohé z vlastní činnosti a z činnosti škol, se kterými spolupracuji.
Od letošního školního roku působím v Educanetu také v roli vedoucího sekce přírodovědných předmětů, podílím se na podpoře deseti dalších pedagogů, zúročuji zkušenosti z působení v Open Gate. S tím souvisí hospitační činnost, vedení porad, kolegům nabízím možnost navštěvovat mé hodiny, učit spolu ve dvou. I vzhledem k velikosti a profilaci školy obdobná kolegiální spolupráce přeci jen lépe funguje ve škole Be Open, kde je navíc nastavena tandemová výuka pro všechny vyučované hodiny. V obou školách je potřeba kolegiální podpory velká, protože máme řadu kolegů bez kvalifikace, někteří z nich si ji aktuálně doplňují.
S kolegy v obou školách plánuji jejich další vzdělávání. Sám jsem v posledních letech absolvoval například kvalifikační studium pro vedoucí pracovníky škol, rozšiřující studium speciální pedagogiky, letní školu H-Matu, kurz RWCT, koučovací výcvik, kurz Google Certified Teacher.

Podělte se s námi o Váš příběh

Svou cestu školstvím bych označil za netradiční. Přestože jsem vystudoval učitelství pro střední školy, již během studia mířily mé profesní kroky jiným směrem. Převážil u mne zájem o sport. Celkem sedm let jsem strávil v třech různých organizacích spojených s profesionálním sportem. Získal jsem zkušenosti s produkcí akcí, marketingem, správou webů a sociálních sítí a další. Mnohé z nich využívám ve své učitelské praxi dodnes, nejen ve vztahu k žákům, ale také ke kolegům a rodičům.
Do školství jsem zamířil v roce 2015, po narození prvního syna. Jak to tak u čerstvých rodičů bývá, přichází přehodnocování životních priorit. U mne bylo výsledkem hledání naplňujícího pracovního uplatnění v rámci školství. Začínal jsem ve škole, kterou lze označit jako typický sídlištní moloch. Učil jsem téměř tři stovky žáků. Při nástupu jsem dostal klíče a … A nic. Za rok a půl přišel do hodiny někdo z kolegů či vedení přesně jednou. Věděl jsem, že tudy cesta nevede. Hledal jsem jiné možnosti, kde se uplatnit.
Ve Světicích to byla jiná historie. Přicházel jsem jako zástupce pro druhý stupeň (ta troufalost!) s cílem sestavit ŠVP, tým a přivítat první šesťáky. To vše se podařilo. Jenže v září jsme měli paní ředitelku na mateřské dovolené a já celou školu na hrbu (druhá troufalost!). Nikdy jsem nerostl tak intenzivně. Jsem za tu příležitost nesmírně vděčný, ale přišla brzy. Narodil se nám druhý syn a já nechtěl trávit v práci dvanáct hodin denně. Navíc jsem tušil, že ještě potřebuji růst i v samotném učitelském řemeslu, abych pak mohl podporovat své kolegy, uvažovat na úrovni systému a budovat něco tak komplexního jako je základní škola.
Jenže platilo a do jisté míry stále platí, že školy, ke kterým mám blízko, ještě nedorostly do druhého stupně. Ve Škole Můj Projekt jsem se tak stal učitelem prvňáků. Byl jsem nervózní, protože jsem kvalifikovaný druhostupňový učitel, ale dostal jsem ohromnou (mentorskou) podporu a užíval si skvělou spolupráci s kolegyní v tandemu. Nikde jsem nezažil tak otevřené a spolupracující prostředí.
Po dvou letech přišla nabídka z Open Gate. Prestižní škola, možnost nahlédnout do systému jejího fungování, uplatnit se nejen jako učitel. A já řekl ano, přestože šlo jen o roční kontrakt. Měl jsem na starosti profesní rozvoj pedagogů, organizační provoz ZŠ a samozřejmě jsem také učil, znovu na prvním stupni. S rodinou jsme si užili rok v jedinečném kampusu. Osobně jsem načerpal mnoho zkušeností.
V další části formuláře popisuji, jak se mi v posledních letech daří propojovat vzdělávání dětí a pedagogů, protože mne spolupráce s oběma skupinami naplňuje velmi podobně. A zároveň vnímám, že výbornou školu je možné postavit jen na stálém rozvoji všech aktérů.

Jak byste zhodnotil/a poslední dva roky své praxe? Co se Vám nejvíce povedlo a je něco, co byste udělal/a jinak?

V posledních dvou letech se mi podařilo vyvážit vlastní učení s dalšími aktivitami směřujícími k podpoře pedagogických pracovníků i k vlastnímu profesnímu rozvoji. V mém pojetí totiž učitel není jen odborníkem na učení dětí (a už vůbec ne oborů), ale je také kolegou schopným rozvíjet školu jako celek. A školu vnímám jako prostor pro realizaci celoživotního vzdělávání a podporu aktivit (místní) komunity.
Díky 16 hodinám přímé vyučovací činnosti v Educanetu mám dostatečný kontakt s praxí, prostor pro praktikování a rozvíjení toho, s čím se snažím pomáhat druhým. Zároveň jsem díky této praxi pro ostatní učitele relevantním partnerem.
Velkou zkušeností pro mne ve školním roce 2020/2021 bylo opakované vedení webinářů pro společnost INFRA, kdy jsem díky průběžně získávané zpětné vazbě postupně cizeloval svou přípravu. Z těchto webinářů těžím i v on-line výuce s dětmi. Ať už je to prostý fakt, že jsem si koupil kvalitní kameru a mikrofon, nebo zaměření na práci s hlasem či průběžné zařazování aktivizujících aktivit. Zajímavé bylo pozorovat a zohledňovat, jak se v průběhu roku měnily (vlivem organizačních změn ve školách) potřeby pedagogů. Vyzkoušel jsem si spolupráci s pedagogy od MŠ po SŠ, s nahodile složenými skupinami i s pedagogickými sbory škol.
Díky School My Project jsem celý rok spolupracoval se Školou Osmičkou. Tato nově založená škola prošla úspěšně kontrolou ČŠI. Mohl jsem sledovat a snad se i podílet na výrazném posunu během 12 měsíců. Za největší úspěch považuji, že nekvalifikovaná paní učitelka 1. třídy s nulovými předchozími zkušenostmi zvládla velmi kvalitně svou náročnou úlohu. Na dílčích zakázkách jsem spolupracoval se ZáŠkolou, zajímavá byla i koučovací, mentorská a lektorská spolupráce s veřejnou školou v Buštěhradu.
Pro letošní školní rok jsem se vedle působení v Educanetu přirozeně posunul k intenzivnější spolupráci se školou Be Open v Hostavicích. Ve dvou dnech v týdnu se zapojuji do výuky, podporuji paní ředitelku a zřizovatelku, garantky obou stupňů i celý pedagogický tým. Z různých důvodů není situace jednoduchá, přesto mám pocit, že je pro nás spolupráce velmi obohacující.
Mám radost, že se mi podařilo rozjet podcast o vzdělávání. Velký zájem je o webináře k výběru školy a ke školní zralosti. Ve svém blízkém okolí vidím slibnou skupinu rodičů, kteří se zajímají o vzdělání svých dětí a obrací se na mne s nejrůznějšími dotazy.
Tak jako mám v Be Open radost z toho, že jsme získali 3D tiskárnu a s žáky ji smysluplně využíváme, v Educanetu mne těší seminář studijní a profesní orientace. Snad se daří žáky vést k přemýšlení o sobě a své další cestě. Využíváme různé nástroje sebepoznání a seberozvoje, velmi oblíbené jsou diskuse s hosty.

Přílohy, které lze takto zveřejnit

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: