K nové informatice a digitální kompetenci

Změny v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) zatím zasáhly obor informatiky. Změnila se hodinová dotace z 1 hodiny na prvním stupni a 1 hodiny na druhém stupni na podstatně vyšší dotaci 2 + 4.

Pro mnohé školy to bude výrazný zásah do rozložení časové dotace mezi vzdělávacími obory, pro jiné nikoliv, protože původní dotace navržená před výše než 15 lety už dlouho neodpovídala významu informačních technologií v dnešním světě.

❗️ Některé školy (asi 700) realizují vzdělávání podle změněného RVP ZV již od září 2021. Další (přes 3000) pak musí začít nejpozděni v září 2023.

Úplná proměna očekávaných výstupů a doporučeného učiva oboru informatika přinesla vznik sedmé klíčové kompetence.

❗️ Nejprve si tedy zopakujme, že již více než 15 let máme v českém vzdělávacím systému následujících 6 kompetencí:
👉🏼 Kompetence k učení
👉🏼 Kompetence k řešení problémů
👉🏼 Kompetence komunikativní
👉🏼 Kompetence sociální a personální
👉🏼 Kompetence občanská
👉🏼 Kompetence pracovní

Nově pak:
👉🏼 Kompetence digitální

❗️ Maximálně zjednodušeně lze říct, že dosavadní obsah výuky informatiky se přesunul do digitální kompetence. Informatika pak bude tvořena obsahem, který se zatím v RVP ZV vůbec nevyskytoval:
👉🏼 Data, informace a modelování
👉🏼 Algoritmizace a programování
👉🏼 Informační systémy
👉🏼 Digitální technologie

A pokud pojmu klíčové kompetence stále nerozumíte a marně přemýšlíte, o čem tedy bude ta kompetence digitální, pak zde jsou některé očekávané výstupy žáka na konci 9. ročníku základní školy:
👉🏼 ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
👉🏼 získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
👉🏼 vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
👉🏼 …

❓ Přijde vám tato úprava smysluplná?
❓ Jak je na tom nyní vaše škola?

Změny RVP ZV přináší dvě hlavní výzvy. Učitelům informatiky zcela nový obsah vzdělávání. Všem učitelům hozenou rukavici v podobě požadavku na využívání informačních technologií tak, aby žáci mohli naplnit očekávané výstupy formulované v digitální kompetenci.

❗️ Opět maximální zkratka: Z počítače, tabletu a dalších zařízení se mají stát papír a tužka. Přirozená součást všech předmětů.

❓ Jak jsou čeští učitelé připraveni na uvedené výzvy?
❓ Jakou podporu učitelům nabízí a nabídne stát?

Uvidíme. Z mého pohledu máme před sebou smysluplné cíle. Cíle, ke kterým jsme měli směřovat už řadu let. Jsem rád, že se konečně vydáváme na cestu. I když bude strastiplná a mnohdy se každý z nás bude muset spolehnout jen sám na sebe. Ale má to smysl.

K tématu můžeme diskutovat na síti Linkedin.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: