Tady něco nehraje aneb jak (ne)vypsat konkurz

Fakt, že klíčem k dobré škole je vynikající ředitel, je nyní opakován v každé diskusi o stavu českého školství. Víme to, přesto podle toho nejednáme.

Město Jesenice u Prahy otevře v září 2021 svou druhou školu. Ta původní praská ve švech, sbírá nejen místní děti, ale také děti z řady okolních obcí. Stavba byla zahájena 25. května 2020 a měla by veřejné rozpočty přijít přibližně na 400 milionů korun. Stavba je spolufinancována státem z programu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), dále EU z Operačního programu Životní prostředí, Středočeským krajem a městem Jesenice. Škola celkem pojme maximálně 18 tříd, 540 žáků.

To je veselejší část příběhu. Jenže budova školu nedělá, tu dělají lidé. A poslední léta ukazují, že v českém školství je klíčová role ředitele školy. Právě na něm v nejvyšší míře závisí, jaká škola bude. A jesenický příběh ukazuje, že když zřizovatel (v tomto případě město Jesenice) dokáže získat finanční prostředky a začít stavět, ještě není zdaleka vyhráno.

Šibeniční termíny a spěch

Konkurz na ředitele nové školy byl vyhlášen 25. června 2020. Ano, opravdu tři pracovní dny před koncem školního roku. Termín pro podání přihlášek do konkurzu je 20. července 2020. Ano, kandidáti mají na sepsání desetistránkové koncepce a zajištění všech potřebných dokumentů 15 pracovních dnů. Nástup nového ředitele školy je stanoven na 1. září 2020. Ano, šest týdnů na zhodnocení koncepcí, další kroky konkurzu, zasedání rady města, schválení nového ředitele, vyjednání podmínek a podepsání smlouvy.

Kolik potenciálních ředitelů sedí na konci června doma v očekávání vypsání konkurzu? Kolik případných uchazečů může být k 1. září 2020 volných? Tohle načasování absolutně ignoruje běh školního roku a zvyklosti vedení škol.

Koho město hledá? Nevíme

Město buduje školu „na zelené louce“. Je v jedinečné situaci, kdy může strategicky uvažovat, plánovat a realizovat. Má více než rok do doby, než začne škola fungovat. Ano, nový ředitel musí mít čas na přípravu, ale nebylo by lepší nejprve s maximálním úsilím a pozorností vybrat toho nejlepšího možného ředitele a pak mu dát třeba o dva měsíce kratší čas na přípravu? Pořád by měl deset měsíců. Nejlepší možný ředitel.

Jenže realita je zcela opačná. Vyhlášení konkurzu je naprosto úřední. Město nijak nespecifikuje, koho hledá. Dokonce ani neposkytuje žádné informace. Žádná data, ze kterých lze vycházet, žádné dokumenty, žádná specifikace podmínek. Dokonce není uveden ani žádný kontakt na kohokoli z obce, kdo by byl k dispozici ke konzultacím. A to v situaci, kdy město bude zřizovatelem dvou škol. Vznik nové školy nemůže být samostatným zcela nezávislým projektem.

Na jaře 2019 byla novelizovaná konkurzní vyhláška. Nově je možné použít různé nástroje personálního výběru. Co na to město Jesenice? Nic. Takže očekávejme přečtení koncepce a nejvýše hodinový rozhovor s komisí. To je vše. Že se i učitelé často vybírají pečlivěji? Ano, je to paradoxní, ale je to tak.

Vyhlášení konkurzu věnoval zřizovatel tolik pozornosti, že se v něm dokonce nachází tato pasáž o potřebných dokumentech: „doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem (lze uvést vlastní výčet všech jednotlivých zaměstnání s uvedením zaměstnavatele, působením, v jaké funkci a v době od – do, tento musí být potvrzený posledním zaměstnavatelem – razítko, podpis, datum; pokud jde o ředitele, který se hlásí do konkurzu na svoji školu, potvrdí sám sobě a doplní údajem od účetní nebo ekonoma školy, že uvedené údaje souhlasí – jeho podpis, uvedení funkce a razítko).“ CTRL+C, CTRL+V = hotovo.

A ještě se na to podívejme z jiného úhlu. Proč by měl někomu zaměstnavatel potvrzovat praxi, aby se mohl ucházet o ředitelské místo jinde? Proč by měl potvrzovat předchozí praxi, o které nemusí mít vůbec žádné ponětí? A jak asi dopadne situace, kdy učitel přijde na konci června či začátku července za svým ředitelem, aby mu potvrdil praxi s tím, že od září bude možná ředitelovat jinde a škola bude na konci prázdnin bez učitele? Na to není třeba věštecká koule.

Propagace? Žádná

Situace je daná. Město (z neznámého důvodu) chce mít ředitele ve funkci k 1. září 2020. Má tedy dva měsíce na získání výborného ředitele, který zvládne rozjezd úplně nové školy. V situaci, kdy ve školství chybí tisíce lidí, kdy si zřizovatelé opakovaně stěžují, že nejsou zájemci o ředitelské funkce, kdy se konkurzy v polovině případů odehrají s jedním či žádným uchazečem (více na webu ČŠI), je to velmi těžký úkol. Čekali byste propagaci konkurzu a snahu dát vědět široké (nejen pedagogické veřejnosti)?

Chyba. Nic. Prostě ticho po pěšině. I když už víte, že se konkurz koná, najdete informace o něm jen na webu města. Dokonce chybí i na oficiálním facebookovém profilu města. Informace nenajdete na největším českém serveru jobs.cz, nenajdete je na serveru specializovaném na školství edujob.cz, nenajdete je v on-line verzi Učitelských novin, marně budete hledat ve facebookových skupinách s personální inzercí z oblasti školství.

Co teď s tím?

Často čteme kritiku, že uchazeči nechtějí jít do konkurzů, protože nevěří v jejich férovost. Tady se od první chvíle podezřelý příběh odehrává pod očima mnoha lidí. Jak již bylo uvedeno, samotná stavba školy je financována z více zdrojů, včetně MŠMT, v konkurzní komisi budou krom zástupců města také lidé ze Středočeského kraje, České školní inspekce a další. Je možné ještě děj příběhu změnit?

Pojďme se o to pokusit. Pokud můžete, propagujte konkurz ve svém okolí. Dejte o něm vědět komukoli, kdo by mohl mít zájem. To pro případ, že město dotáhne tuto nepovedenou akci až do konce. Zároveň stále může být konkurz zrušen. Školství má v Jesenici v gesci sám starosta Pavel Smutný. Zkusme mu napsat, že tudy cesta opravdu nevede.

No a z dlouhodobého hlediska uvažujme o tom, jak zřizovatelům pomoci, aby se podobné případy neopakovaly. Bohužel máme stále velmi rigidní vyhlášku a chybějí příklady dobré praxe.

Aktualizace 4. července 2020

Starosta obce Jesenice mne v e-mailu ze čtvrtku 2. července 2020 odkázal ohledně konkurzu na tajemnici MÚ Jesenic paní Hanu Haubertovou. Té jsem zaslal následující otázky:

  1. S kým lze konzultovat tvorbu koncepce s ohledem na konkrétní situaci školy a požadavky a záměry města jako zřizovatele?
  2. Text u dokumentu číslo 5, který má být připojen k přihlášce, je zcela evidentně převzat z jiného dokumentu (pasáž, která nedává v tomto konkursu smysl). Proč je požadováno potvrzení praxe posledním zaměstnavatelem? Jak může poslední zaměstnavatel zodpovídat za pravdivost informací o předešlé praxi?
  3. Kdy a v jaké podobě proběhne vlastní konkurs? Jaké doplňkové nástroje personálního výboru budou využity?
  4. Na jaký úvazek je s ředitelem počitáno od 1. 9. 2020?
  5. Co když nebude moci vítěz konkursu nastoupit od 1.9. 2020. Předpokládám, že znáte zákonné výpovědní lhůty.

Odpovědi paní tajemnice přišly v sobotu 4. července:

1. Koncepce rozvoje školy je dokumentem, který vytváří uchazeč o pozici ředitele. Postup tvorby Koncepce rozvoje školy vychází ze zásad strategického plánování. Koncepce rozvoje školy je autorským materiálem, který ani po ukončení konkursu nesmí být jakkoliv dále používán či šířen bez souhlasu autora koncepce. Do tvorby materiálu zřizovatel není oprávněn jakkoliv zasahovat.

Koncepce je dokumentem, se kterým se komise seznámí až po otevření doručených přihlášek včetně všech příloh. Členové komise jsou vázáni z jiných právních předpisů nakládat obezřetně nejen s osobními údaji uchazečů, které jsou jim k dispozici, ale i s materiály, jejichž autory jsou uchazeči.

K přípravě dokumentu Vám můžeme poskytnout znění zřizovací listiny budoucí školy, abyste měl legitimní představu, o jakou školu se jedná a co je součástí školy. Na našem úřadu je možné nahlédnout do projektové dokumentace nové školy/ půdorysy/ vnitřní a venkovní uspořádání budoucí školy. Případné dotazy samozřejmě rádi zodpovíme.

2. Postup podle bodu 5 vyhlášeného konkursu je relevantní. Zaměstnavatel má k dispozici údaje o průběhu zaměstnání svých zaměstnanců a započitatelné praxe, je tím, kdo je způsobilý k potvrzení délky a rozsahu pedagogické praxe, tedy potvrzení potřebné délky praxe dle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících.

Požadovat průkazný doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe (včetně pracovního zařazení) potvrzený posledním zaměstnavatelem, je standartní a zákonný požadavek v rámci konkursního řízení. Potřebnou praxí se rozumí praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a ve vývoji.

V dokladu o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe, potvrzeným posledním zaměstnavatelem, je nutné uvést vlastní výčet všech jednotlivých zaměstnání s uvedením zaměstnavatele, působením, v jaké funkci a v době od – do, razítko, podpis a datum.

Existuje alternativa – nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzeními předchozích zaměstnavatelů nebo úředně ověřenými pracovními smlouvami.

3. a) Konkurs proběhne formou řízeného pohovoru, na základě posouzení doručených přihlášek konkursní komisí na jejím prvním jednání. Pozvaní uchazeči budou včas a zákonným způsobem informování o termínu a místu konání konkursu. Komise odešle pozvánku uchazeči nejpozději 14 dní přede dnem konání konkursu. Termín konkursu bude pravděpodobně v polovině měsíce srpna. Termín je závislý na termínu jmenování konkursní komise, v závislosti na doručení nominací členů konkursní komise z ČŠI a z KÚSK. Termín řízeného pohovoru se budeme snažit předem domluvit telefonicky se všemi uchazeči, které konkursní komise rozhodne na základě došlých přihlášek pozvat.

3. b) Oznámení o vyhlášení konkursního řízení musí obsahovat upozornění, že uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor podle § 5 odst. 1, pokud bude v konkursu využit, a jeho rámcový popis. Ve vyhlášení konkursu není uvedeno, že bude realizováno hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor.

Jiné nástroje personálního výběru nebudou použity.

4. Do doby, než nově zřízená příspěvková organizace zahájí činnost školy, bude plat řediteli hrazen z prostředků zřizovatele. Předpokládáme plný úvazek, případná dohoda je samozřejmě možná.

5. S ohledem na skutečnost, že se jedná o nově založenou organizaci a objekt školy je momentálně do srpna 2021 ve výstavbě, kdy datum zahájení činnosti školy je od 01.09.2021, není termín nástupu od 01.09.2020 neměnný, ale bude přizpůsoben možnostem vybraného uchazeče.

Vybranému uchazeči bude samozřejmě poskytnuta možnost podání výpovědi u stávajícího zaměstnavatele.

Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce, s výjimkou vyplývající z § 51a, nebo dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pokud by vybraným uchazečem byla osoba, která je momentálně ředitelem školy, pak se jedná o podání rezignace dle § 73a/1 ZP. Výkon práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance končí dnem následujícím po doručení vzdání se tohoto místa, nebyl-li ve vzdání se pracovního místa uveden den pozdější.

Blog / podcast

fotka_kolecko_300
Pro jednotlivce i týmy jsem průvodcem krajinou vzdělávání, osobního a profesního rozvoje. Pomáhám svobodně přemýšlet a zodpovědně se rozhodovat. Vyznávám vzájemný respekt a otevřenou komunikaci, sdílím osobně vyzkoušené postupy, věřím v sílu spolupráce. Cílem jsou inspirativní učitelé, motivovaní žáci a spokojení rodiče.

Marek Adler

Učitel, kouč, lektor

Učitel

Mám zkušenosti s výukou dětí od první třídy základní školy až po maturanty, ve školách různých velikostí, zřizovatelů a zaměření. Dva roky jsem každodenně spolupracoval v učitelském tandemu, ve výuce jsem spolupracoval a spolupracuji také s asistenty pedagoga. V různých rolích jsem se podílel na doprovázení začínajících kolegů, na podpoře jejich profesního rozvoje. Věřím, že mým hlavním úkolem je vytvářet podmínky, ve kterých může probíhat efektivní výchova a vzdělávání. Záleží mi na kvalitě, proto stále prohlubuji své znalosti a dovednosti.

Kouč

Doprovázím jednotlivce i týmy na cestě osobního a profesního růstu. V projektu Růžová mašinka nabízím koučování pracovníkům pomáhajících profesí. Ve školách Be OpenZáŠkolaŠkola Osmička jsem doprovázel vedoucí pracovníky škol a učitele v tématech spolupráce v učitelských tandemech, výuka v integrovaných tématech, rozvoj klíčových kompetencí žáků, formativní hodnocení a dalších. Zaměřuji se také na formování cílů a doprovázení při naplňování plánů profesního rozvoje pedagogických pracovníků.

Lektor

Pro rodiče i pedagogy připravuji webináře zaměřené na výběr základní školy a přípravu k zápisu k povinné školní docházce. Na realizaci seminářů a webinářů v tématech využití ICT ve výuce, tandemová výuka, spolupráce pedagogických pracovníků, spolupráce školy a rodičů, integrovaná tematická výuka, rozvoj kompetencí žáků, výuka v projektech jsem spolupracoval a spolupracuji se společnostmi INFRASchool My ProjectV laviciPodílel jsem se na výuce v kvalifikačních kurzech pro asistenty pedagoga organizovaných školou Mills.

Kontaktní formulář

Marek Adler 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor.

Mobil: +420 776 737 801, e-mail: